تحصیل،تهذیب،ورزش،{مقام معظم رهبری}

روشها وفنون تدریس(کلیات)

//تکمیل چک لست ایجاد اگیزه معلم//

تکمیل چک لیست ایجاد انگیزه

1)آیا اهداف تدریس جلسه،واقعی، قابل وصول و از نظر یادگیرندگان باارزش هستند؟بله-اهداف بایدقابل وصول ودردسترس باشندوشاگردان به آنها علاقه نشان دهند، تا از درس ناامید و دلسرد نشوند.

2)آیا برای فعالیتهای یادگیرندگان زمان درنظر میگیرد ودر مهلت تعیین شده کارها رابررسی وبازخورد ارائه میکند؟بله-معلم باید برای هریک از فعالیتهای شاگردان وقتی تعیین کند و سرموعد به وعده ی خود عمل کند.معلم باید به تکالیفی که به دانش آموزان میگوید،توجه نماید وآنها را از شاگردان مطالبه کند.زیرا درصورت عدم توجه معلم به تکالیف گفته شده،شاگردان ازانجام آنها دلسرد شده و میلی برای انجام دقیق تکالیف نخواهند داشت.

 3- آيا يادگيرندگان را تشويق مي كند تا مسئوليت يادگيري خودشان را عهده دار شوند؟ بله یادگیرندگان درروش پرسش وپاسخ  ومسئولیت داشتن وظیفه یادگیری  بردوش آنهاست

 4)آیایادگیرندگان رابرای تعامل باهم برای یادگیری وارزشیابی آموخته هاتشویق می کند؟بله- با این کار،دانش آموزان فعالتر شده وحس همکاری بیشتری پیدامی کنند. 5- آيا فعاليت ها در كلاس متناسب يا سطح علمي و سرعت يادگيري يادگيرندگان است؟

بله مطالب در حدتوان فراگیر است

5- آيا فعاليت ها در كلاس متناسب يا سطح علمي و سرعت يادگيري يادگيرندگان است؟ بله مطالب در حدتوان فراگیر است

 ۶)آیاتفاوتهای فردی برای انجام تکالیف موفقیت آمیز رعایت می شود؟بله- زیرا در یک کلاس دانش آموزانی وجود دارند که توانایی آنها بایکدیگر متفاوت است.بنابراین معلم باید برای موفقیت آمیز بودن اهداف تکالیف، توانایی ها وقابلیتهای هر فرد رادر نظر بگیرد.

7)آیا به یادگیرندگان زمان مناسب برای فعالیتها داده میشود؟بله-اگر زمان کافی داده نشود ممکن است فعالیتها نیمه تمام بماند ومعلم به هدف خود نرسد.علاوه بر این شاگردان نیز احساس رضایت نخواهند کرد.

8)آیایادگیرندگان برای اطلاع از چگونگی ومیزان پیشرفت خود،بازخورد دریافت میکنند؟بله-درغیر این صورت آنها معایب خود رانمی فهمند وهمین طور به کار خود ادامه میدهند.حتی ممکن است ازادامه ی انجام فعالیتهانیز منصرف شوند.

10)آیامعلم درکلاس،فعال وپرانرژی ظاهر می شود؟بله-چراکه معلم می تواند با نشاط وانرژی خود، به شاگردان هم شادابی وانرژی بدهد.

12)آیایادگیرندگان در تدریس مشارکت داده می شوند؟بله-چون فراگیران با این کار فعال می شوند ومطالب را عمیق تر یاد می گیرند.

13)آیابه یادگیرندگان فرصت ابراز وجود داده می شود؟بله-اگر این کاررا نکنیم،شاگردان سعی می کنند با شلوغ کاری و...ابراز وجود کنند.

14)آیا به علایق شاگردان واستمرار آن توجه می شود؟بله-اگر کاری کنیم که شاگردان به دروس علاقه مند شوند،یادگیری بهتر صورت می گیرد و برای دانش آموزان لذت بخش می گردد.

15)آیا معلم باشاگردان رابطه ی دوستانه و خوبی دارد؟بله- اگر رابطه ی دوستانه و خوبی(البته با رعایت حدومرزها)بین معلم وشاگردان برقرار شود،نتایج خوبی ازجمله علاقه پیداکردن شاگردان به درس آن معلم را، درپی خواهد داشت.

 16- آيا معلم در جريان تدريس از فن پرسش و پاسخ استفاده مي كند؟ بله  به طور معمول

 17)آیا معلم درجریان تدریس از فن پرسش وپاسخ استفاده می کند؟بله-این روش ،یکی از شیوه های فعال نمودن شاگردان در امر تدریس است.

18)آیا معلم دربرابر تلاش افراد پرکار وکم کار واکنشهای مناسب نشان می دهد؟بله-چون درغیر این صورت افراد پرکار دلسرد وافراد کم کار،تنبل تر می شوند.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم خرداد 1389ساعت 4:56  توسط علی یوسفی  | 

//نقد فیلم تدریس برتر//

دراین تدریس که مربوط به درس ریاضی(مفهوم وکاربرد ضرب)بودمعلم از کل دانش آموزان که 4نفر بودند،آنها را به 2گروه دونفری تقسیم کرده بود.فضای کلاسی وهمچنین چیدمان کلاس(uشکل)  هم خوب بود.ولی از نظر نور،کلاس وضعیت خوبی نداشت. معلم سعی می کرد دراین تدریس از روش های عینی ونوین تدریس استفاده کند.البته معلم در حین تدریس از روشهای زیادی استفاده کرد.به طور کلی می توانیم بگوییم که معلم از روش تلفیقی استفاده کرد.معلم در این تدریس ارزشیابی تشخیصی مناسبی نداشت.ولی طراحی انگیزش او برای دانش آموزان بسیار خوب بود به طوری که او با نشان دادن چند مدادتوانست برای یادگیری دانس آموزان ایجاد انگیزه کند.معلم با استفاده از روش های خلاقیتی وابتکاری به هر گروه یک گلدان داد که در درون هرکدام از گلدان هاسه عدد گل بودواز آنها خواست که به صورت گروهی ضرب گلهای موجود در گلدان را انجام دهند(استفاده از روش گروهی).معلم در حین تدریس خود ازروش پرسش وپاسخ هم به خوبی استفاده می کردبه طوری که اکثر تدریس خود را برپایه سوالهای خود وجواب های دانش اموزان بنا کرده بود.معلم برای نشان دادن خاصیت ضرب از روشهای قضاوت عملکرد با استفاده از وسایل آموزشی که از قبل آماده کرده بود(سیب،گلابی،بشقاب)استفاده کردد.واز گروههاخواست که به پای تابلو آمده وتصاویر را به تابلو بچسبانند.وخاصیت ضرب را برای معلم پای تابلو اجرا کنند.سپس معلم ارزیابی را از کار انها انجام داد.معلم در این تدریس از روش بارش مغزی هم استفاده کردبه طوری که با ایجاد کردن سوال بین گروهها ودرخواست معلم برای مشورت وهمکاری آنها،در خواست می کرد که پاسخ خود را به صورت گروهی برای معلم خود باز گو کنند.معلم هنگامی که خاصیت ضرب را بیان کردسریع کاربردآن رابا کشیدن یک مستطیلی،نشان داد.دادن تکلیف معلم هم در این روش بسیار زیبا بود به طوری که تکلیفش سبب آموختن کاربرد ضرب در زندگی می شد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم خرداد 1389ساعت 16:11  توسط علی یوسفی  | 

//ویژگی معلم فکور//

معلم فکوری که به منظور پرورش خلاقیت وتفکر انتقادی دانش آموزان از روشهای فعال تدریس استفده می کنند،ذارای ویژگی های زیراست:

بی تعصب است،یعنی دارای فکری آزاد وباز است،انعطاف پذیر،نوآور،خلاق وپرسشگر است،عزت نفس دارد.به دیدگاهای دیگران احترام می گذاردوبه توانایی های خود تسلط کافی داردوهمچنین دربرابرآنچه در کلاس وجامعه می گذرد حساسیت نشان می دهد.

قدر است نقاط قوت وضعف دانش آموزان راتشخیص دهد.آموزش،برنامه درسی ویادگیرندگان را به یکدیگرارتباط می دهد.بادیگرمعلمان مشورت نموده ودرمورد روشهای یاددهی-یادگیری روشن بین است.

                                  ((به امید داشتن چینین معلمان فکور))

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم خرداد 1389ساعت 11:23  توسط علی یوسفی  | 

//مهارت های مورد تدریس معلمان//

مهارت های مورد تدریس معلمان

1-مهارت داشتن در شیک وتمیز پوشیدن کلاس

2-مهارت داشتن در آراسته ومرتب داشتن

3-مهارت خوب راه رفتن دربین بچه ها

4-مهارت خوب حرف زدن

5-مهارت خوب شنیدن تمام حرفهای دانش آموزان

6-مهارت چگونه حرف زدن

7-مهارت کنترل کلاس

8-مهارت استفاده ازتمامی روش های تدریس

9-مهارت استفاده از روش تدریس مناسب،متناسب با درس مورد نظر

10-مهارت داشتن برای برخورد عاطفی بادانش آموزان در درون وبیرون کلاس

11-مهارت انتقال مناسب مطالب به دانش آموزان

12-مهارت خوب نوشتن

13-مهارت خوب دیدن

14-مهارت ارزیابی مناسب از دانش آموزان(تکوینی یا پایانی)

15-مهارت اداره یک کلاس از اول تا پایان زنگ

16-مهارت تشخیص دانش آموزان قوی وضعیف

17-مهارت تعمیم مطالب به محیط اجتماع وزندگی

18-مهارت تربیت پرورشی دانش آموزان

19-مهارت ایجاد انگیزه باتوجه به روش های نوین

20-مهارت داشتن در درگیر کردن دانش آموزان با درس

21-مهارت استفاده از لحن مناسب باتوجه به مطلب درسی

22-مهارت داشتن دراستفاده ازکلمات وجمله های بدون ابهام

23مهارت استفاده از کلمات احترام آمیز

24-مهارت خوب استدلال کردن

25-مهارت حل مسئله از طریق تجارب تعاملی

((داشتن تمامی کهارت های بالا سبب می شود که معلم در تدریس موفق باشد.البته این مهارت ها به صورت عمومی می باشدوحتمآتمامی معلمان در تدریس بایدمهارت ها رادرخود داشته باشند.اگر معلمی تمام این مهارت ها را داشته باشدمی گوییم این معلم در تدریس خود موفق است))

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم خرداد 1389ساعت 12:25  توسط علی یوسفی  | 

//مجموعه رفتارهای یک معلم در یک جلسه تدریس(پایه چهارم،درس ابن سینا)//

زمانی که زنگ می خورد ومراسم صبگاه شروع می شودبعد از اجرای مراسم دانش آموزان به سر کلاس می روند تعداد دانشآموزان کلاس 18 نفر می باشد. معلم جلوی درب کلاس می ایستد وبه هر یک از بچه ها برگهای از درس جدید که توسط خودش تقسیم بندی کرده است به بچه ها میدهد معلم با این کار خود حضور غیاب را هم انجام میدهد،سپس معلم با تمامی دانشآموزان حال واحوال پرسی می کند به مدت کوتاهی حدیث یا یک آیه از قران را پای تخته می نویسد ودر مورد آن توضیحاتی میدهد.سپس معلم تکالیف جلسه قبل را می بیند ویک ارزیابی کوتاه درمورددرس گذشته می کند.بعد معلم سر کتاب را باز می کند برای شروع درس جدید دانش آموزان را آماده می کن. درس جدید درمورد دانشمند نامی ابن سینا است.معلم برای ایجاد انگیزه عکسی  از ابن سینا را به پای تابلو می زن واز دانشآموزان می پرسد که این عکس متعلق به چه کسی هست.معلم درمورد ابن سینا باآرامش اطلاعاتی به دانشآموزان می دهد سپس به هر گروه یک بادکنکی می دهد که داخل این بادکنک سوالاتی درمرد ابن سینا می باشد(معلم از روش اعضای تیم استفاده مکن وکلاس را به 6گروه 3نفره تقسیم کرده است))سپس دانش آموزان بادکنک را می ترکانندوبه سوالت موجود در انها جواب می دهندالبته معلم قبل از دادن بادکنک ها به دانش آموزان به آنه می گویید که هر گروهی امتیاز زیادی بیاورد جایزه میگیرد.معلم سوالها را بعد از مدتی جمع می کند.معلم برای از بین نرفتن وقت به دانش آموزان می گوید که آنهرا درخانه تصیح میکنم وبرای جلسه بعد برای شما می آورم.

سپس معلم از دانش آموران می خواهد که آن قسمتی که به آنهداده بود بخوانند بعد از مدتی به گروه های هم نام می روندوسپس معلم آنهارا به گروههای اولیه خودشان برمیگرداند.هنگامی که دانشآموزان درس را مطالعه می کنند معلم به تمامی گروهها سر می زند ومشکلات آنها را بر طرف می کند.افراددر گروههای خود درس را برای همگروهی های خودتوضیح می دهند.معلم از دانشآموزان می خواه که کتاب خود را باز کنند تا درس را روخوانی کنندسپس معلم از آنها ارزشیابی تکوینی رابه عمل می آورد معلم برای جمع بندی درس چند نفر را به صورت اتفاقی یا به صورت داوطلبانه بیرون می آورد واز آنها می خواهد که درس را ارائه دهند.سپس معلم تکالیف را ارائه می دهد(از هر گروه می خواهد که درباره یکی از مشاهیر ایران تحقیق کنند)وبرای جلسه بعد به کلاس ارائه دهند.سپس معلم با خواندن دع وفرستادن صلوات وسپردن دانشآموزان به خداون کلاس را ترک میکند

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1389ساعت 15:24  توسط علی یوسفی  | 

//ویژگی های تکالیف موثر//

به طور کلی تکالیف به دو دسته ذهنی وحرکتی تقسیم می شوند.تکلیفی که به فراگیران داده میشود باید دارای خصوصیات زیر باشد.تابه عنوان یک تکلیف موثر در اجرای هدفهای آموزشی یک درس اجرا شود.تکالیفی که به دانش آموزان داده می شود با توجه به نوع درسباید متفاوت باشد.چون بعضی از دروس جنبه ذهنی دارند وبعضی جنبه حرکتی،بنابرین انتظاری که از فراگیران در اجرای تکالیف می رود متفاوت است پس تکالیف باید دارای ویژگی های خاصی باشد.تکالیفی که براساس حافظه محوری است هدفهای مانند باز خوانی،بازشناسی وبازنمایی رادنبال میکنداز نظر توانایی کلامی هدف،فصاحت وفهم کلام دنبال می شود.از نظر توانایی محاسبه هدف انجام تکالیف عددی است.از نظرتوانایی استدلال حل مسئله در شرایط مختلف هدف تکلیف می باشد.از نظر توانایی خلاقیت،هدف دربرگیرنده حل مبتکرانه مسائل است.از ویژگی های تکالیفی که برای دروس عملی مناسب است می توان به ویژگی های چون توانایی تجسم فضایی که هدف این نوع تکالیف برای درک نقشه وطراحی می باشد.از نظر واکنش ها هدف توانایی پاسخ دادن سریع به شرایط متغییر است.ازنظر هماهنگی حرکات،هدف هماهنگی حرکات دست وپا می باشد.از نظر میکانیکی هدف،مهارت کار بااشیاوموادی مانندکارباماشین ودوچرخه سواری می باشد.واز نظر چالاکی هدف به کار گیری انگشتان،دستان،بازوها وپاها می باشد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1389ساعت 14:46  توسط علی یوسفی  | 

//ویژگی های روش تدریس فعال وغیر فعال//

برای اینکه به بررسی ویژگی های روش تدریس فعال وغیر فعال بپردازیم باید ابتدا تدریس را تعریف کنیم.

تدریس:بخشی از آموزش استوبه آن قسمت از فعالیت های آموزشی که با حضور معلم در کلاس درس اتفاق می افتد،اطلاق می شود.

روشهای تدریس بر حسب پویایی  وایستایی به دودسته فعال وغیر فعال تقسیم می شود.در روش غیر فعال،دانش آموزان موجودی انفعالی هستند ومعلم به عنوان انتقال دهنده اطلاعات،مسئولیت اصلی آموزش را برعهده دارد.معلم  در این سعی می کند ذهن دانش آموزان را با انبوهی از اطلاعات،مفاهیم،واصطلاحات درس ها انباشته سازد وبه این ترتیب رفتار آنهرا نسبت به قبل تغییر دهد.در این نوع روش برنمه درسی غیر قابل لنعطاف است ومعلم ودانش آموزان به اجبار از محتوای مشخصی استفادخ می کنند(کتاب درسی).معلم درای روش فکر می کند که عامل تدریس،خود اوست وبه عنوان گنجینه ی معلومات در برابردانش آموزان ظاهر می شود.شای به همین دلیل به این گونه روش ها،((روش معلم محور))نیز می گویند.در این الگو دانش آموزلغات،مفهوم،متن،وشرح بزرگان و...رااز زبان معلم دریافت میکند وچون دانشآموز دکسب آنه نقش فعالی ندارند به زودی فراموش می کنند.

ویژگی های روش تدریس فعال:

1-در روش تدریس فعال یادگیری یعنی تغییرات تجربه براثر رفتار یادگیرنده وکسب ساخت جدیدی از عملیات ذهنی.دراین روشها یادگیری تابع تحول ذهنی کودک است.وتحول روانی توضیح دهنده یادگیری است.

2-تدریس فعال برپایه اکتشاف واستقرار است.لذا در این روشها چگونه یاد گرفتن مهمتر از چه چیز یادگرفتن است.درای گونه روشها دانش آموزان روش های یادگرفتن رانیز یادمی گیرند.

3-تدریس فعالبرانتخاب آزاد معیار هاوارزشه برای رسیدن به حقایق علمی-اجتماعی براساس فعایتی مردم سالارانه تاکید می کندلذاسه اصل،آزادیمسئولیت وانتخاب نقش اساسی را دراین روشها بازی می کند.

4-روشهای تدری فعال به اصلاح وتقویت مهارتهای همکاری واحترام  به اندیشه های دیگران،پرورش تفکر انتقادی،وتحمل اندیشه های مخالف منتهی می گردد.

5-یادگیری از طریق روش های فعال در پرورش اعتماد به نفس دانش آموزان بسیار موثر است.

6-در روش تدریس فعال  یادگیری از ثبات وپایداری بیشتری برخوردار است.دانش آموزان اغلب در سطوح حیطه شناختی درگیر می شوند واکتسابات یادگیرنه در عمق حیطه های عاطفی ورفتاری نیز رسوخ می کند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1389ساعت 14:23  توسط علی یوسفی  | 

//یادگیری و ویژگی های یادگیری سطحی و عمیق را بنویسیدواستدلال کنید که در حال حاضر درمدارس ما رویکردی

همان طور که می دانیم یادگیری عبارت است از:*فرایند تغییرات نسبتا پایدا دررفتار بالقوه فرد بر اثر تجربه*

تدریس معلمان امروزه به گونه ای است که شرایط دوگونه یادگیری،((سطحی وعمیق)) در کلاس درس اجرامی شود.در یادگیری سطحی تنها هدف گرفتن نمره دنبال می شود وحفظ واز برکردن مفاهیم وقواعد که اغلب بدون توجه به معنای آنه صورت می گیرد.هدف آموزش دریادگیری سطحی مسابقه وایجاد یادگیری است.وقتی فراگیر برای یادگیری فعالیت می کند وبا تجزیه وتحلیل وبرداشت های خود را از موضوع مورد مطالعه ارائه دهد یادگیری عمیق بخشیده است.در این رابطه فعالیت های مانند:ارائه بحث های علمی ویا تهیه گزارش های تحلیلی می پردازند این کار ممکن است  باتوجه به نمره یا بدون توجه به نمره صورت گیرد.

در یادگیری عمیق فراگیر سعی می کند به مفهوم سازی بپردازد.در این فرایند،تفکر ویافتن ارتباط بین اجزا ووظایف آنها مساله اساسی است.زمینه انگیزشی وانگیزه یادگیرنده به یادگیری عمیق کمک می کنددرواقع با زمینه انگیزشی مثبت مثل تشویق،زمینه یادگیری عمیق را فراهم می کند.اضطراب وزمینه انگیزشی منفی موجبات یادگیری سطحی می شود.

اگر در تعریف تدریس کمی استدلال کنیم در خواهیم یافت که یادگیری باید بر اثر تجربه باشد،نه اینکه فراگیر باحفظ واز بر کردن مطالب یادگیری را در خود احساس کند.در مدارس ما امروزه به دلیل وجود آموزشی خشک وبی روح،رویکرد یاد دهی- یادگیری سطحی است،اکثر فراگیران به علت ترس از نمره ومردودی در امتحان ویا به دلایل زیادی،هیچ موقع به یادگیری عمیق روی نمی آورندالبته نباید فقط معلم ودانشآموز را مقصر بدانیم بلکه مدارس ما زمینه لازم را برای یادگیری عمیق فراهم نمی کنند.معلم نقش بسیار مهم در یادگیری عمیق داردبه طوری که با سعی در پیدا کردن اصول وایده ها و اندیشیدن ویافتن ایده های نو توسط دانش آموزان می تواند در ایجاد این نوع یادگیری تلاش خوبی داشته باشد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1389ساعت 14:19  توسط علی یوسفی  | 

//جواب سوالات خودآزمایی کتاب تدرسی اثربخش(صفحه31)//

1-با چنددلیل لزوم توجه به یادگیری اثربخش راتوجیه کنید.یادگیری اثر بخش سبب دانش عمیق وهمچنین چیرگی ومهارت ذهنی ویدی انسان را بالا می برد.ومسئولیت پذیری،مدیریت احساساتخود،ارتباط مطلوب بادیگران وخوش آیندی را در فراگیران به وجود می آورد.یادگیری اثر بخش موجب کشف مفاهیم وارتباط بین قواعد می شود.یادگیری اثر بخش نه تنها سبب تولیدراه حل بری مسائل واقعی زندگی می شود بلکه ارائه دهنده راه حل های ن برای حل مسائل می باشد.

2-مبانی علمی ودینی یادگیری اثر بخش را بنویسید.مبانی دینی ما مملو از توجه به دانایی وعمل است.چنان که پیامبر گرامی می فرماید((زگهواره تاگور دانش بجوی)).حضرت علی(ع) هم عابد بدون دانش را مانند الاغ آسیاب می داند که میگردد ولی از جای خود حرکت نمی کند.بنابراین ماباید اهمین یادگیری را از سخنان این بزرگ واران استنباط کنیم.وبدانیم که برای اینکه به دانش وعلم دسترسی پیدا کنیم باید یادگیری ما اثر بخش باشد.

3-دیدگاه پیاژه،آزوبل،جان دیوی چه تفوت ها وچه شباهت های دارند؟ هر سه معتقد هستند که معلم باید ذهن یادگیرندگان را به کنجکاوی ودرگیر کردن ذهن آنها با مسئله مواجه کند.وهرسه بر این نظر اشراف دارند که نیازی به فعل کردن یادگیرندگان با تقویت بیرونی نیست،بلکه مدرسه ومعلم خودباید کانون فعالیت برای فراگیران باشد.پیاژه یادگیری ازطریق شناخت را هدف اصلی آموزش است ولی دیوی یادگیری براساس عمل را هدف آموزش دانسته وآزوبل تحریک کنجکاوی را هدف آموزش می داند.

4-چهار بنیان آموزش وپرورش در قرن 21 را توضیح دهید.1-یادگیری برای دانستن،یعنی یادگیری یادگرفتن واستفاده از فرصت های که آموزش وپرورش در طول زندگی فراهم می کند.2-یادگیری برای انجام دادن،یعنی بدست آوردن مهارت های لازم وکسب شایستگی برای روبه رو شدن با موقعیت های پیچیده در زندگی فردی وجمعی.3-یادگیری برای باهم زیستن،یعنی تقویت درک دیگران،درک این نکته که زندگی جمعی است ودرک تفاوت هاواحترام گذاشتن به تفاوت ها.احترام با ارزش های جمعی،تفاهم ودرک یکدیگر از جماه فعالیت های است که برای باهم زیستن لازم است.4-یادگیری برای زیستن،یعنی فراهم کردن شرایط لازم برای رشد شخصیت فردی وشکوفایی استعدادها به منظور دالوری صحیح،مسئولیت پذیری و...برای این منظور نباید پرورش استعدادهای بالقوه، ازقبیل حافظه،استدلال،تحلیل،حل مسئله،حس زیبایی شناسی ومهارت های یدی وبرقراری ارتباط مورد غفلت قرار گیرد.

5-سخنان خواجه نصیرالدین طوسی وپستالوژی را باهم مقایسه کنیدونظرات خود را درباره بیانات آنه بیان کنید.خواجه نصیرالدین طوسی بیان می کن اگر انسان می خواهد از نقصان به سوی کمال حرکت کند،حرکت به سوی کمال وتحقق آن نیازمند شرایطی است که از مهمترین آنه آموزش مدرسه ای ودر مدسه معلم است.ولی پستالوژی اعتقاد دارد که وفتی وظیفه داریم که دانش را از نقصان به سوی کمال حرکت دهیم چرچوب وقواعدی لازم است ایجادکنیم تا باین قواعد ودر این چارچوب توانسته باشیم یک گام از نقصان به سوی کمال حرکت کرده باشیم.

نظری که خواجه نصیرالدین طوسی بیان کرده بدون در نظر گرفتن یک چارچوب معین است وفقط آموزش توسط مدرسه ومعلم را سبب حرکت از نقصان به کمال می دانسته ولی پستالوژی یکی از شرایط موجوددرقاعده وچارچوب راگامی در جهت کمال خویش دانسته است.

6-نتایج تحقیقات تازه درباره یاد گیرندگان فعال ومعلم ویا مدرس تسهیل کننده یادگیری اثربخش راتوضیح دهید.طبق آرا ونظرات دانشمندان وتحقیقات تازه،همه بر این نکته تاکید دارند که یادگیرندگان باید در جریان یادگیری فعال باشند.نقش معلم در یادگیری اثر بخش راهنمایی وایجاد شرایط مناسب است تا شاگردان فعالانه دانش،نگرش،ومهارت های مورد انتظاررا بسازد وبدست آورد.برای اثر بخش کردن یادگیری با عنایت به ادبیات نظریه های جدید ورویکرد برنامه درسی وروش های تدریس،باز تعریف نقش معلم دررشد یادگیرندگان علی الخصوص نقش آنان در رهبری وهدایت یادگیری اثر بخش ضروری است.یادگیری اثر بخش ضمن فعال بودن یادگیرنده در پرورش خود،یادگیری های حاصل از تلاش معلمان وشاگردان در زندگی مورد استفاده قرار می گیرد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1389ساعت 10:11  توسط علی یوسفی  | 

//نقدفیلم مشق شب//

                                    //نقد فیلم مشق شب//

در نقد این فیلم باید به دونکته توجه داشته باشیم:

1-این فیلم برای زمانی بسیار دوربوده ونمی توانیم معلمان،والدین،دانش آموزان وحتی محیطمدرسه را به معلمان ووالدین ودانش آموزان ومحیط مدرسه امروز تعمیم دهیم.

2- این است که قرار گرفتن یک فردی جلوی دوربین در یک اتاق، دور از دوستان خود سبب بوجود آمدن استرس و اضطراب هایی می شود که فرد نمی تواند تمام یا بخشی از نظرات خود را در مورد مشق شب بیان کند.

 

در نقد فیلم باید عرض شود که اگر خود به دوران کودکی برگردیم می فهمیم که دادن تکلیف مشق شب به دانش آموزان چقدر او را آزار و رنج می دهد. مخصوصاً اگر دانش آموزان آن را انجام ندهند. البته نباید انتقاد شود که تکلیف برای دانش آموزان برداشته شود. بلکه باید تکلیف به اندازه و سازنده باشد. در این فیلم دانش آموزان به علت انجام ندادن تکلیف یا کم آوردن نمره و یا انجام دادن تکلیفشان به وسیله ی شخصی دیگر آن قدر مورد تنبیه قرار گرفتند که وقتی مجری از آن ها می پرسد که تنبیه یعنی چه دانش آموزان فوراً می گفتند«کتک». ولی وقتی از آن ها سئوال می شد تشویق یعنی چه آن ها لبخند می زدند، ولی نمی توانستند تشویق را توصیف کنند. به هر حال برای این که نظام آموزشی ما خشک نباشد باید از فشار آوردن برای انجام تکلیف خودداری شود و تشویق را سر لوحه ی تمامی کارها قرار داد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1389ساعت 9:6  توسط علی یوسفی  | 

مطالب قدیمی‌تر